Policy for informasjonskapsler

Ricoh bruker datainnsamlingsverktøy som f.eks. informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din når du bruker nettstedet. Du kan lære hvordan man endrer disse innstillingene og henter mer informasjon om informasjonskapsler her.

Warranty Terms and Conditions

We are pleased that you have chosen one of the below Ricoh Products!

Ricoh-produkter:

Svart-hvitt-skrivere

 • SG K3100DN
 • SP 112
 • SP 150
 • SP 201N
 • SP 201Nw
 • SP 211
 • SP 213W
 • SP 311DN
 • SP 311DNw
 • SP 3600DN
 • SP 4510DN
 • SP 6430DN
 • SP 400DN
 • SP 450DN

Multifunksjon i svart-hvitt

 • SP 112SF
 • SP 112SU
 • SP 150SU
 • SP 203S
 • SP 203SF
 • SP 204SF
 • SP 204SFN
 • SP 204SFNw
 • SP 204SN
 • SP 211SF
 • SP 211SU
 • SP 213SFNW
 • SP 213SFW
 • SP 213SUW
 • SP 311SFN
 • SP 311SFNw
 • SP 3600SF
 • SP 3610SF
 • SP 4510SF

Skrivere - farge

 • SG 2100N
 • SG 3110DN
 • SG 3110DNW
 • SG 7100DN
 • SP C240DN
 • SP C250DN
 • SP C252DN
 • SP C320DN
 • SP C340DN
 • SP C342DN
 • SP C440DN

Multifunksjon i farger

 • SG 3100SNW
 • SG 3110SFNW
 • SG 3120 BSFNw
 • SP C240SF
 • SP C250SF
 • SP C252SF

Garantibetingelser

Ikke noe av det som fremkommer i dette dokument vil påvirke dine lovfestede rettigheter overfor den du har kjøpt utstyret av, iht. din kjøpekontrakt.

For produktene som er listet opp ovenfor, tilbyr Ricoh 2 års garanti fra kjøpsdato.

Denne garanti er en tilleggsavtale mellom deg og produsenten Ricoh.

Denne garanti påvirker ikke dine lovfestede rettigheter iht. gjeldende nasjonal lovgivning.

Nedenfor følger mer informasjon om garantien.

1. RICOH Europe SCM B.V. ("Ricoh"), gir sluttbruker (“Du/Deg”) 2 års garanti fra kjøpsdato på ditt Ricoh-produkt, på følgende vilkår:

 • Garantikrav skal meldes til Ricoh via:

a) telefonnummer: + 47 22 58 78 00 eller;
b) følgende e-postadresse: post@ricoh.no

 • Ved innrapportering av garantikrav, må Du gi følgende opplysninger:

a) Ricoh-produktets serienummer
b) Kjøpested og kjøpsdato
c) Ditt fulle navn og adresse
d) Telefonnummer og om mulig faksnummer, og
e) om mulig, e-postadresse

 • Ricoh forbeholder seg retten til å kreve fremlagt original kjøpekvittering for gjeldende Ricoh-produkt, fra Deg. Vennligst merk at opplysninger om produktets kjøpested og dato må være leselig.

2. Dersom Du oppgir ufullstendige eller uriktige opplysninger, har Du ikke krav på garantiytelser, det vil si at alle ytelser du bestiller og mottar fra Ricoh vil kunne bli belastet deg.

Ricoh forbeholder seg retten til å be Deg om betalingskortinformasjon i form av bank- eller kredittkortnummer for å kunne belaste Deg for aktuelle kostnader som vedgår saken. Ricoh utfører ingen utbedringer i den aktuelle sak før enhver kostnad knyttet til dette, er avtalt med Deg.

3. Garantiytelser utføres enten av Ricoh eller tredjepart på oppdrag fra Ricoh, innenfor tidsrommet; mandag – fredag 09.00 – 17.00, med unntak av helligdager.

Ricoh vil forsøke å utføre service i løpet av fire (4) arbeidsdager etter å ha mottatt Din garantimelding.

I første omgang skal vi forsøke å finne årsaken til problemet via telefon- eller datakommunikasjon (f.eks. e-post), med målsetting om å løse saken. Ricoh forbeholder seg retten til å sende deg deler eller komponenter slik at du selv kan reparere det gjeldende Ricoh-produkt ved hjelp av instruksjoner over telefon eller via datakommunikasjon. Dersom dette ikke fører frem, vil Ricoh på egen hånd bestemme seg for enten å reparere eller erstatte Ricoh-produktet.

Et Ricoh-produkt som erstatter et defekt produkt leveres uten tilbehør og tilleggsutstyr.

Alle deler og Ricoh-produkter som erstattes som følge av denne garanti skal returneres til Ricoh og forbli Ricohs eiendel.

For erstatningsproduktet eller det utbedrede produktet skal garantien gjelde for så lang tid som gjenstod av den opprinnelige 2-års garantitiden, fra dagen da det opprinnelige Ricoh-produktet ble kjøpt (om noe).

4. Garantien dekker feil og mangler som oppstår i forbindelse med normal bruk av Ricoh-produktet eller som allerede var til stede da produktet ble kjøpt. Denne garanti gjelder ikke feil eller mangler som følge av:

 • Feilaktig bruk
 • Galt eller ufullstendig vedlikehold, særlig om dette er utført av uautorisert servicetilbyder
 • Forsettlig eller uaktsom skade
 • Elektrisitetssvingninger, inkludert lynnedslag
 • Ufullstendig ventilasjon i følge Ricohs retningslinjer for bruk av produktet

eller

 • Bruk av forbruksartikler som ikke er fra Ricoh og som ikke er i overensstemmelse med de tekniske kravspesifikasjoner som gjelder for Ricoh-produktet.

I slike tilfeller, som de ovenstående, forbeholder Ricoh seg retten til å belaste Deg for reparasjonskostnadene.

5. Denne garanti dekker ikke:

 • regelmessig vedlikehold og reparasjon eller utskifting av reservedeler
 • programvare / programvarekomponenter;
 • utenlandske produkter, spesielt tonerkassetter; eller
 • forbruksartikler

6. Garantien begrenser seg til:

 • Ricoh Produkter kjøpt av Deg i [Norge] hvor Du bor i et land innenfor EØS-området; og
 • Ricoh Produkter kjøpt av Deg i et EØS-land, hvor du bor i [Norge].

7. Intet i denne garantibeskrivelse skal føre til begrensninger i, eller utelukking av Ricohs ansvar i forbindelse med:

a) svindel;
b) død eller personlig skade som følge av Ricohs uaktsomhet;
c) [iht. Forbrukerkjøpsloven til en person som har litt skade som følge av et defekt Ricoh Produkt eller til slektning eller person som forsørges av denne person]; eller
d) direkte skade på dine eiendeler forårsaket av beviselig uaktsomhet fra Ricohs side.

Så langt lovgivningen tillater det, skal ikke Ricoh stå ansvarlig overfor Deg, hverken som følge av avtale, forvoldt skade (inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet) eller på annen måte for noen av de følgende typer tap:

a) kompensasjon for tap av media;
b) tap av profitt;
c) tap av omsetning/inntekt;
d) tap av eller forringelse av goodwill;
e) tap av bruk av eller skade på data eller programvare;
f) infisering av eller skade eller interferens på ethvert dataoperativsystem eller program (eller del av slikt);
g) tap eller skade forårsaket av tredjeparts handlinger og/eller;
h) ethvert særskilt, indirekte eller drifts-/fortjenestemessig tap;
uavhengig av om slikt tap kunne forutses og/eller Ricoh hadde blitt informert om muligheten for at Du ville kunne pådra Deg slikt tap.

Når Du returnerer et Ricoh-produkt til Ricoh er det ditt ansvar å fjerne all form for media og personlige eiendeler som kan ligge i Ricoh-produktet, da Ricoh ikke tar noe ansvar for sikker oppbevaring eller retur av slik media.

8. Denne garanti og enhver ikke-avtalebasert forpliktelse som springer ut av eller oppstår i forbindelse med garantien, skal reguleres og fortolkes i samsvar med norsk lov og utelukkende falle inn under norsk verneting.